تفکر خلاق و کارآفرینی

مدیریت منابع انسانی HRM

ابزارهای مدیریت مؤثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015:1999

الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش

اصول برقراری ارتباط موثر

مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها

تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد مراکزارائه دهنده خدمات آموزشیISO 29990

متدولوژی جدید نیازسنجی آموزشی

مدیریت فرآیندهای کسب و کار و مفاهیم طرح

شغلی کارآمد

مدیریت فرآیندهای شغلی و ساخت نقشه شغلی

Presenting towing- ارائه موفق ویژه مدیران با استفاده از نرم افزار (Mind mapping )

بهره گیری از شیوه های نوین قدردانی برای انگیزش و کشف توانمندی های پنهان کارکنان

بهره وری منابع انسانی New

مدیریت عملکرد ویژه فعالیت های تولیدی و صنعتی New

طراحی مدل شایستگی سازمانی (شایسته سالاری)

برنامه ریزی جانشینی – تشریح مبانی و مفاهیم

طراحی مدل ارزیابی و سنجش مهارت ها

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان – کار راهه شغلی

مدیریت خلاقیت – شناسایی نبوغ و برنامه ریزی رشد

مدیریت کارگزینی و امور پرسنلی

بازگست سرمایه در آموزشRIO

سیستم های نوین پرداخت پاداش انگیزش – مدل توزیع پاداش بهره وری New

مدیریت در روابط و شخصیت شناسی زنان و مردان بر اساس متد کارل یونگ

روانشناسی ارتباطات بین فردی و سازمانی

مدیریت کار گروهی و تشکیل جلسات

فنون طرح ریزی ساختار سازمانی

ارزیابی و پرورش

استعدادها

مدیریت ارتباط اثربخش

طراحی مدل تست مهارت های ذهنی

طراحی مدل تست مهارت های ادراکی و ارتباطی

طراحی مدل تست مهارت های رهبری

طراحی مدل تست مهارت های کار تیمی

سمینار الگوهای مدیریت مشارکتی

سمینار نظام پیشنهادات

مدیریت رفتار سازمانی

ارتقاء مهارت های رهبری

ارتقاء مهارت های فردی

اصول مدیریت و سرپرستی

جذب وبرنامه ریزی شغلی کارکنان

تکنیکهای ارزیابی عملکرد سازمانی

مدیریت و ارزیابی عملکرد

تکنیک های نوین آموزش مدرسین خلاق Train The Trainer NEW

برنامه ریزی عصبی و کلامی در ارتباطات NLP NEW

اصول برقراری ارتباط موثر

پرورش مهارت های مربی گری در مدیران و رهبران

کنترل مدیریت در دستگاه های اجرایی

مدیریت عملکرد (مدیریت عملکرد دستگاههای اجرائی کشورویژه نظارت درقوه مقننه )