مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2008

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008

سرممیزی ISO 9001:2008 تحت

اعتبار IRCA

تشریح الزامات استاندارد عملکرد شرکت های بازرسی کنندهISO/IEC 17020

ممیزی داخلی ISO/TS 16949:2009

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

تشریح الزامات سیستم مدیریت کسب و کار در صنایع حمل و نقل ریلی مبتنی بر استاندارد IRIS

ممیزی داخلی در صنایع حمل و نقل ریلی مبتنی بر استانداردIRIS

ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ ISO

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 تحت اعتبار IRCA

ممیزی داخلی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ ISO/TS

تشریح الزامات و ممیزی داخلی در آزمایشگاه های تشخیص طبیISO 15189:2007

ممیزی داخلی در صنعت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مخابرات مبتنی براستاندارد TL 9000

تجزیه و تحلیل خطر

و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی مبتنی براستاندارد HACCP

مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO 10012

مدیریت فرآیندها و اندازه گیری عملکرد در سیستم مدیریت یکپارچه NEW IMS

سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی مبتنی بر استاندارد

مدیریت کیفیت انفجاری BQM

GCP-Good clinic practice

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد

سمینار آشنایی با استاندارد بین المللی صنایع حمل و نقل ریلی مبتنی بر استاندارد IRIS

سمینار سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی مبتنی بر استاندارد SA 8000

سمینار مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکرد مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9004:2009

سمینار مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی براستاندارد ISO 29001

/”>New ISO 10014:2006تحقق منافع مالی و اقتصادی سیستم مدیریت کیفیت

تشریح الزامات و  ممیزی داخلی سیستم  مدیریت . ایمنی مواد غذایی ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ ISO

دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت – کارشناس کیفیت New

تشریح الزامات سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی بر اساس ISO 26000:2010

متدولوژی تهیه مدارک فنی تکوین محصول SQA-Survey Plan

سمینار معرفی سیستم مدیریت فراگیر TMS ( استاندارد ISIRI 13000)

مدیریت موفقیت پایدار سازمان مبتنی بر استاندارد ISO 9004:2009

تشریح الزامات سیستم کیفیت جوشکاری مبتنی بر استاندارد ISO 3834

تشریح الزامات و مستند سازی آزمایشگاه های تست  و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

سمینارآشنایی با استاندارد تایید کیفیت محصول CE

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت عرضه مواد غذایی ایمن بر اساس SFBB

راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمان های دولتی IWA4:2005

راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمان های آموزشی IWA2:2007

ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M

سمینار GMP – Good Manufacturing Practice

سمینار GLP – Good Laboratories Practice

تکنیک ها و مهارت های ارزیابی و ممیزی سازمان

تشریح الزامات و مستندسازی و راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات بهداشتی و درمانی IWA1:2005

آشنایی با الزامات GMP اداره کل تجهیزات پزشکی

مبانی و تشریح الزامات استاندارد ملی ۱۳۰۰۰ ISIRI

تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون کالیبراسیون New

مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 14971

بسته بندی مواد غذایی

راهنمای تدوین مستندات بر مبنای الزامات ISO 10013:2001

ممیزی داخلی TMS(استاندارد ISIRI 13000)

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS16949:2009

به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت

خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2009

بازآموزی ممیزان IMS

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی ISO22000

اصول ممیزی ISO 19011:2011

به روزآوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008

تشریح

الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکیISO 13485:2003

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی مبتنی بر استاندارد ISO 15189