شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مبتنی بر استاندارد HSE-MS

ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در جهت استقرار استاندارد HSE-MS تا مرحله اخذ تائیدیه و مراحل اجرایی آن به شرح زیر می باشد :

۱-  شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی براساس استاندارد HSE-MS:

۱-۱- بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان

۱-۲-مطالعه ساختار سازمانی

۱-۳- بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع

۱-۴- دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد

۱-۵-  مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان

۱-۶-تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )

۲-  آموزش: آموزش استاندارد HSE-MS:

۲-۱-مستندسازی و تشریح الزامات استاندارد HSE-MS

۲-۲-ممیزی داخلی الزامات استاندارد  HSE-MS

۳-  تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده مدیریت و تشکیل و توجیه کمیته راهبری و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه

۴-طراحی سیستم : همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان سازمان در زمینه طراحی یا اصلاح سیستمهای مورد نیاز:

۴-۱- تدوین خط مشی سیستم بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۴-۲-  تدوین اهداف زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

۴-۳-تدوین نقشه فرایندها

۵-  مستندسازی: مستندسازی فرآیندها و تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری و فرم های مورد نیاز و نیز مدیریت منابع نسبت به الزامات استاندارد:

۵-۱-  تدوین شناسنامه فرایندهای موثر بر ایمنی، بهداشت و مدیریت محیط زیست

۵-۲- سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست (شامل : الزامات عمومی و الزامات مربوط به مستندات)

۵-۳- شناسایی جنبه های محیط زیست و خطرات کار مربوط به طراحی و توسعه، فرآیندهای ساخت و تولید، بسته بندی و حمل و نقل،عملکرد پیمانکاران و تأمین کنندگان، مدیریت پسماند، استخراج و توزیع مواد خام و منابع

۵-۴- طراحی روش جهت ارزیابی خطرات کار و جنبه های زیست محیطی

۵-۵- مدیریت منابع (شامل : فراهم کردن منابع، منابع انسانی و آموزش، زیر ساخت، محیط کار)

۵-۶- تدوین روشهایی برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرفهای برون سازمانی .

۵-۷- تدوین روش برای کنترل عملیات و فعالیتهایی که در ارتباط با خطرات غیر قابل تحمل و جنبه های زیست محیطی بارز شناسایی شده است.

۵-۸- تدوین روش برای شناسایی احتمال وقوع و نحوه مقابله با حوادث و وضعیتهای اضطراری بالقوه که می تواند پیامدهای ایمنی، بهداشت و زیست محیطی داشته باشد.

۵-۹- تدوین مدیریت ریسک

۵-۱۰-تدوین روش برای پایش و اندازه گیری مشخصه های کلیدی عملیات و فعالیتهایی که امکان دارد پیامدهای زیست محیطی داشته باشد.

۵-۱۱- تدوین نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

۶- ممیزی داخلی:

۶-۱- تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

۶-۲-تدوین چک لیست ممیزی داخلی

۶-۳- انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

۷-  تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 14001:

۷-۱- حضور مشاور در مرحله ممیزی نهایی (Final-Audit) که توسط شرکت گواهی دهنده (SwissCert) انجام می شود و مشاور همکاری لازم را در این زمینه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.