گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استاندارد ISO 10006

 مدیریت پروژه بنا به تعریف عبارت است از یک رهیافت نظام مند برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه.پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند  PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

پروژه عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که با هدفی مشخص به صورت  خاص ، یکبار با ترتیب و زمانهای شروع و پایان مشخص انجام می شود .
و سیستم مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده بوسیله استاندارد ISO10006 عبارت است از :طرح ریزی ، سازماندهی ، پایش، کنترل و گزارش دهی روی تمامی جوانب یک پروژه و ایجاد انگیزه برای تمامی افراد در گیر درآن در جهت دستیابی به اهداف پروژه برای مدیریت پروژه روشهای و طرح های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط  ویژه آن  اتخاذ می شود نحوه مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی  بر رسیدن به اهداف آن دارد .
هر چند که رویکرد مدیریت پروژه یک رویکرد کاملا  اقتضایی است اما با فرموله کردن موضوع می توان از درست بودن تصمیم های گرفته شده اطمینان حاصل کرد .
انجمن مدیرت پروژه  APM  در سال ۱۹۹۲ اولین سری استاندارد دانش مدیریت پروژه  (Project Management Body Of Knowledge)  که به اختصار PMBOK  خوانده می شود ار ارائه نمود که تاکنون ۴ بار این استاندارد بازنگری شده است .این استاندارد حاوی الزاماتی برای مدیرت پروژه می باشد که تضمین کننده رسیدن به اهداف پروژه ها می باشد .
بر اساس PMBOK  هر پروژه به ۵ مرحله آغاز ، برنامه ریزی ، اجرا، کنترل و خاتمه تقسیم شده و این استاندارد برای اجرای موفق این ۵ مرحله راهنمایی های کاربردی ارائه می کند .
سازمان جهانی استاندارد سازی ( ISO ) با توجه به نتایج موفق به دست آمده از اجرای استاندارد PMBOK اقدام به تدوین استاندارد جهانی ISO 10006  نمود و این استاندارد بین المللی می رود در جهان جانشین موفقی برای سایر روشهای مدیریت پروژه گردد  .
در استاندارد ISO 10006   الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت پروژه و تعاریف مورد نیاز آن به نحو مناسبی تعریف شده .
اجرای این استاندارد ها بویژه به شرکتهایی که پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی را اجرا می کنند و یا در مناقصه های بین المللی شرکت می نمایند توصیه می شود .